Obecné obchodní podmínky a reklamační řád

Tento prostor slouží výhradně k pokládání věcných dotazů; pro diskuze použijte prostor k tomu určený níže.

Moderátor: Martin Mojmír

Pravidla fóra
Než cokoli napíšete, prosíme, prostudujte si zdejší stručnou (N)etiketu (přímý odkaz ZDE), na jejíž neznalost nebude brán při případném řešení problému zřetel. Děkujeme. Tým fóra ETIQ.CZ, z.s.
Zamčeno
ETIQ.CZ, z.s.
Správce fóra
Správce fóra

Příspěvek od ETIQ.CZ, z.s. »

Obecné obchodní podmínky a reklamační řád

Obecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup zboží a služeb prostřednictvím webu mojeretence.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem webu mojeretence.cz je ve spolupráci s ICTX.CZ, s.r.o. nezisková vzdělávací a charitativní iniciativa ETIQ.CZ, z.s., se sídlem Přecechtělova 2238/1, 155 00 Praha 5, IČO: 04722728, tel.: (+420) 774 888 774, e-mail: mojeretence@ictx.cz (dále nazývána také jen jako „nezisková iniciativa” nebo „organizace”).

Organizace ETIQ.CZ, z.s. je zapsána ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 64652 vedená u Městského soudu v Praze. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své neobchodní, nebo jiné nepodnikatelské činnosti. Je to nepodnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných nepodnikatelů, anebo podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel / zákazník – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoli spotřebitel / zákazník – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy – není-li kupujícím spotřebitel, objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových webových stránkách vyjadřuje prodávající / zprostředkovatel svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.


Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující / zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi bez výhrad souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující / zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku nebo služby jinak. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem webu a kupující / zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho webu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím / zákazníkem. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.


Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Pokud nebudete se zbožím spokojeni, můžete jej bez udání důvodu vrátit nepoužité do 14 dnů od převzetí zásilky nazpět a my Vám dle Vašeho výběru vrátíme peníze nebo vyměníme zboží za jiné.

Pokud nebudete spokojeni s dodanou službou, platí znění zákona o obchodních korporacích a/nebo nového občanského zákoníku.

Pokud nebudete spokojeni se službou zprostředkování zvýhodněných podmínek u dodavatele třetí strany, pak jelikož prodávající / zprostředkovatel jménem kupujícího / zákazníka sjednává zvýhodněné služby u dodavatele třetí strany, kdy sám není této služby dodavatelem a tedy nad službou dodavatele třetí strany od předání věci kupujícímu / zákazníkovi nebude a/nebo nemusí mít kontrolu, vrácení peněz v tomto případě je možné pouze za předpokladu prokázání kupujícího / zákazníka prodávajícímu / zprostředkovateli zrušení zprostředkované služby prodávajícího kupujícímu u dodavatele třetí strany nikoli vůlí nebo vinou kupujícího / zákazníka. Vrácení peněz je možné také v případě, že prodávající / zprostředkovatel nezajistí sjednání dohodnutých podmínek s kupujícím / zákazníkem u dodavatele třetí strany, u které prodávající / zprostředkovatel slibuje zajištění těch kterých sjednaných zvýhodněných podmínek. Ostatní zde neuvedené se může řídit Dílčími podmínkami pro využití služeb mojeretence.cz.


Odstoupení od smlouvy

Web mojeretence.cz poskytuje spotřebiteli dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy lze i telefonicky nebo mailem před expedicí zboží. Pokud se rozhodnete využít tuto možnost, zašlete nám zboží včetně kopie dodacího listu a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.


Vrácení peněz

Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě 30 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě vrácení zboží budou peníze zaslány kupujícímu na bankovní účet. Na žádost kupujícího budou peníze vráceny poštovní poukázkou, avšak takto pouze v případě, že kupující za zboží nehradil prostřednictvím internetu a/nebo za zboží zaplatil hotově.
 
 

Reklamační řád

Záruční doba

Pro kupujícího je záruční lhůta 24 měsíců. Záruka přesahující 24 měsíců a její podmínky jsou vyznačeny na záručním listě a/nebo faktuře – daňovém dokladu. Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.


Záruční list

Prodávající poskytuje záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.


Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále také možno jen „rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, popřípadě od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.


Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky je spotřebiteli doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.


Uplatnění reklamace

Za všech okolností se snažíme vyjít spotřebiteli vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.

Zašlete reklamované zboží (pokud možno včetně kopie dodacího listu, záručního listu, případně i průvodního dopisu se stručným popisem vady) na naši adresu, tj.:

ETIQ.CZ, z.s.
Martin Böhm
Přecechtělova 2238/1
155 00 Praha 5

Kontaktní osoba pověřená reklamačním řízením:

Martin Böhm
E-mail: mojeretence@ictx.cz
Tel.: (+420) 774 888 774
Provozní doba: 11:00 – 16:00 hod. (pracovní dny)

Reklamaci je možné uplatňovat po předchozí dohodě i osobně v sídle společnosti.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy (záruční servisy).

O přijetí reklamovaného zboží bude spotřebitel informován mailem.


Rozsah záruky

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.


Řešení reklamace uplatněné spotřebitelem

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, načež prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, anebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci, popřípadě má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci, popřípadě může od smlouvy odstoupit.


Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, anebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.

Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám). Nutnými náklady se rozumí náklady nejnižší možné, jež byly možné kupujícím použít (např. MHD a nikoli automobil, např. doporučené obyčejné psaní a nikoli cenný balík atp.).

Naším cílem je vyřídit reklamaci ke spokojenosti kupujícího.


Ochrana osobních údajů a dat

Osobní údaje a data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění, a případnými nadřízenými mezinárodními ujednáními, jako jsou např. obecné nařízení GDPR. Osobní údaje zákazníků jsou maximálně možně zabezpečeny proti zneužití, přičemž z naší strany nebudou předány nikomu, což je míněno doslovně! Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním, anebo do doby, do které nám to umožňují mezinárodní ujednání, jako je například obecné nařízení GDPR. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, pokud tyto prodávající má k dispozici, právo na opravu svých osobních údajů a odstranění svých osobních z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům, což je opět míněno doslovně! Jedinou výjimku mohou představovat externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném k bezproblémovému doručení zboží.
 
 

Závěrečná ustanovení

Aktuálnost a platnost obchodních podmínek a reklamačního řádu

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou platné a aktuální ke dni 24.11.2021.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád si vyhrazujeme právo libovolně měnit a verzovat, přičemž platnost té které verze obchodních podmínek a reklamační řádu je vymahatelná v tu kterou dobu platnosti při jejich přijetí kupujícím v tu kterou dobu jeho objednávky a uskutečněného nákupu, nestanoví-li zákon a/nebo nadřazené mezinárodní ujednání jinak.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nesou označení 20211124-02 a jsou platné a aktuální k 24.11.2021, 03:34 SEČ.

Zamčeno

Zpět na „Webové stránky, fórum, sociální sítě a další publikační prostor“