ZEITGEIST - Připomínky k „Definici Hnutí zeitgeist“

Tato podkategorie slouží výhradně k pokládání věcných dotazů - pro názory použijte některou ze sekcí níže.
Zamčeno
Martin Mojmír
ETIQ.CZ, z.s.
ETIQ.CZ, z.s.
Uživatelský avatar

Příspěvek od Martin Mojmír »

E-mailem jsem 02.06.2015 obdržel od pana Baráka a Mladějovského následující e-mail.
Dobrý den,
V příloze vám zasílám slíbené připomínky hnutí z prezentace 31/5/2015.
S pozdravem

Pavel Barák
ZEITGEIST - Připomínky k „definici hnutí“

Materiál se mimo jiné zabývá analýzou a popisem kritického stavu společnosti v oblastech, dotýkajících se základních potřeb pro přežití. Je to zpracováno detailně a fundovaně, ale pro běžného čtenáře až příliš rozsáhlé a málo čtivé a komplikované. Stejnými aktivitami se zabývají i další lidé, či hnutí. Nejznámějším je asi tzv. „Římský klub“, který na tyto problémy upozorňoval již v roce 1972 zprávou „Meze růstu“. Jsou však i další, jejichž analýzy lze na internetu nalézat.

Tato témata zajímají i naši skupinu křesťanských biblických studií, kdy se snažíme „stav společnosti“ porovnávat s Biblickými proroctvími s použitím „vědeckého přístupu“ viz naše stránky http://www.jhvh.cz

Všichni jmenovaní se přitom snaží o „vědecký pohled na svět“ z kterého čerpají jak skutečnosti, tak i analýzy věcí budoucích.

Problémem však může být situace, kdy se jednotlivé skupiny vědců nejsou schopni dohodnout na společných a platných faktech. Který výsledek bádání je pak ten správný? A co morálně volní vlastnosti vědců? Jsou „pouze“ nedokonalí lidé a pro slávu jsou mnohdy ochotni i falšování výsledků výzkumu.


Dle ZG je bezpodmínečně nutná změna sociálního a ekonomického systému. Čehož chtějí dosáhnout „osvětou“.

Citace str.144: „Pokud se nám podaří najít jednotný sdílený společenský základ“.

Zaujal nás termín "společný základ". Bible by mohla být ideovým "společným základem", ale musela by být studována a akceptována. Např. by musel být rozlišován rozdíl mezi náboženstvím jako institucí a vírou, či rozdíl mezi církevním učením a Biblí.
(Lidí, kteří se hlásí ke křesťanství je na zemi cca 2 mld.)

V materiálu zcela chybí něco jako „Prováděcí příručka“, jak dosáhnout cílového stavu.

Dle ZG jsou lidé schopni, po vysvětlení problematiky, změnit se k lepšímu a přijmout navrhované změny systému.

To se však zatím nikdy nikomu nepodařilo – řešilo se vždy silou – války či revoluce.
Základem všeho je morálka – jak chtějí bez ohledu na morálku provést přechod na nový systém?
Představitelé stávajícího systému to nemohou v žádném případě přijmout či připustit, protože by si pod sebou „řezali větev“.

V materiálu zcela chybí „řešení sporné otázky“, tj. vliv jak pozitivních Božích zásahů, ale také zejména vliv satana (zla) na společenské chování lidstva, jak je popsáno v Bibli.
Naopak mohou snahy ZG vést ke „globalizaci“ tak, jak je psáno v Písmu.
To je poslední ještě lidmi nevyzkoušený celospolečenský systém, který však také nepovede k „záchraně lidstva“. Není to systémem, ale lidmi.
Pak teprve dojde k Božímu zásahu s cílem záchrany lidstva a změny sociálního a ekonomického systému. Nový stav by pak možná mohl využívat některé návrhy ZG, což vidím jako pozitivum.

V materiálu se objevuje kritika náboženství a náboženského smýšlení, které jsou údajně v rozporu se ZG vědeckému přístupu, což je zjednodušování problematiky.
Vzhledem k tomu, že ZG se staví k náboženství negativně, není tady žádný prostor ke vzájemné spolupráci.
Stejně tak, vzhledem k nadnárodní organizaci s centrálou v USA (?) a jednotné definici hnutí zde není žádný prostor pro spolupráci či diskuzi. Vše je dáno a akce ZG pro veřejnost jsou pouze „jednosměrná cesta“.

Potenciál a řešení: zcela chybí zohlednění role morálky, bez které to nebude fungovat. Ani vědci nejsou dokonalí.


Chytrých nápadů, jak vyvést z krize alespoň ekonomiku je více, chybí však to nejpodstatnější. Vůle mocných, tyto nápady realizovat, protože by to zároveň vedlo ke snížení jejich moci a bohatství, které získali nespravedlivým způsobem. Museli by mít v první řadě na mysli dobro všech a ne jen vlastní prospěch. Proto Bůh s Ježíšem Kristem připravuje nový systém, kterému křesťané říkají Boží království. Ten systém se bude lišit ode všech dosavadních systémů tím, že nebude používat lež jako svůj nástroj a bude se snažit vychovat lidstvo k životu věčnému. K tomu je potřeba získat vlastnosti, především morální, které zaručí, že se již nebudeme chovat sobecky. A nebudeme porušovat Bohem daný přirozený řád.

31/5/2015

Pavel Barák a František Mladějovský
Na tento e-mail brzy zveřejníme zde, formou reakce, odpověď. Zveřejnění mailu bylo po dohodě s panem Barákem,kterému děkujeme za tuto možnost.
Jsem odpovědný za to, co řeknu a učiním; nemohu být ale už odpovědný za to, jak to kdo pochopí. Proto nejprve přemýšlejte, než zareagujete.
Michal Mauser
Vykázaný uživatel
Vykázaný uživatel
Uživatelský avatar

Příspěvek od Michal Mauser »

Problémem však může být situace, kdy se jednotlivé skupiny vědců nejsou schopni dohodnout na společných a platných faktech. Který výsledek bádání je pak ten správný? A co morálně volní vlastnosti vědců? Jsou „pouze“ nedokonalí lidé a pro slávu jsou mnohdy ochotni i falšování výsledků výzkumu.
Aby byl závěr vědecký, musí být možné experiment zopakovat (kýmkoli). Tímto se chybná hypotéza vyloučí.
Samozřejmě falšováním výzkumů se těžko zabraňuje v současném systému, kdy má z toho někdo prospěch a používá motivační/donucovací metody. V budoucím systému by k tomu však nebyl důvod. Nyní můžeme tuto lež poznat pouze pokud máme dostatečné prostředky a čas na zopakování experimentu, což téměř nikdo nemá a to je úmysl.
Zaujal nás termín "společný základ". Bible by mohla být ideovým "společným základem", ale musela by být studována a akceptována. Např. by musel být rozlišován rozdíl mezi náboženstvím jako institucí a vírou, či rozdíl mezi církevním učením a Biblí.
Společným základem je zde myšleno to, co mají společné všichni lidé bez rozdílu, tedy potřeba vody, vzduchu, jídla, přístřešku, lásky, apod. Je to tedy nezávislé na jakékoli víře.
Samozřejmé uznáváme, že jakási víra je důležitá. Tím nemyslíme víru pouze v boha. Bez víry by člověk nic nedokázal, protože by se hned vzdal.
Jak víme, že Bible není také zfalšovaná? Takových tvrzení je také plný internet.
V materiálu zcela chybí něco jako „Prováděcí příručka“, jak dosáhnout cílového stavu.
V příručce jsou zmíněny nejznámější současné návrhy, které by mohly ke změně přispět a dva zjednodušené modely situace, jak by přechod samotný probíhal.
Dle ZG jsou lidé schopni, po vysvětlení problematiky, změnit se k lepšímu a přijmout navrhované změny systému. To se však zatím nikdy nikomu nepodařilo – řešilo se vždy silou – války či revoluce.
Základem všeho je morálka – jak chtějí bez ohledu na morálku provést přechod na nový systém?
Podařilo - jsem toho sám příkladem. Morálka je především subjektivní pojem a je podřízena prostředí (systému). Pro Vás je morálka nikoho nezabít, ale pro jiné lidi je morálkou zabít nevěřící. Člověk, který vyrůstá v chudobě a musí každý den bojovat o přežití si nebude dělat servítky s tím, že něco ukradne, nebo někoho zabije. Máte také pocit, že po změně režimu v ČR morálka upadla?
My tedy pokládáme morálku až za důsledek prostředí/systému a že je jí dnes ve světě hodně málo. Naopak navrhovaný systém by lidem nabízel podmínky, ve kterých by morálka mohla vzkvétat.
Šířit morální učení je samozřejmě naprosto v pořádku, jen my se chceme vydat jinou cestou, jelikož vnímáme, že za ty tisíce let, co tu různá učení jsou se téměř nic nezměnilo. Soustředíme se tedy spíše na to, co funguje a co nefunguje (udržitelně).
Představitelé stávajícího systému to nemohou v žádném případě přijmout či připustit, protože by si pod sebou „řezali větev“.
Pro ně máme také pár argumentů a navíc stejně o věcech rozhoduje pouze sjednocená masa lidí - jen jim to zatím z mnoha špatných důvodů dovolujeme. Mít majetek znamená mít za něj zodpovědnost a bát se o něj, což přináší stres. Toto by v budoucnu odpadlo. Navíc by v budoucnu měli mnozí z nich mnohem vyšší přístup ke všemu, nežli dnes.
V materiálu zcela chybí „řešení sporné otázky“, tj. vliv jak pozitivních Božích zásahů, ale také zejména vliv satana (zla) na společenské chování lidstva, jak je popsáno v Bibli.
Této problematice se nevěnujeme, jelikož na to nemáme důkazy. Dobro a zlo je také subjektivní.
Není to systémem, ale lidmi.
Současný systém formuje lidi k ignoranci od narození a ti lidé dávají moc mocným. Toto se může změnit pouze (sebe)vzděláváním/informováním (tím nemyslím školství). Nebo tzv. bio-sociálními tlaky, které lidi donutí přemýšlet, například až bude 50% nezaměstnanost vlivem automatizace, nebude pitná voda a válka přijde k nim domů, což je v současném systému nevyhnutelné.
Vzhledem k tomu, že ZG se staví k náboženství negativně, není tady žádný prostor ke vzájemné spolupráci.
Stále je prostor pro spolupráci mimo tuto otázku - tedy na základě výše zmíněného "společného základu", který mají všichni lidé bez rozdílu.
Proti víře nevystupujeme. Ať si každý věří v co chce. Poukazujeme ale na to, aby lidé používali kritické myšlení a nepřijímali cizí myšlenky bezhlavě, což dnes na světě způsobuje velké problémy. Často jsou tyto praktiky vidět právě u církve.
Stejně tak, vzhledem k nadnárodní organizaci s centrálou v USA (?) a jednotné definici hnutí zde není žádný prostor pro spolupráci či diskuzi. Vše je dáno a akce ZG pro veřejnost jsou pouze „jednosměrná cesta“.
Jedinou konstantou v životě je změna. Centrálu nemáme, pouze osobnosti, které věcem rozumí a konají proto s naší podporou. Nikdo nám nic nenařizuje a když nebudeme souhlasit, tak půjdeme vlastní cestou, ale myšlenka/myšlenkový tok/cíl zůstává. Definice navíc není sadou zákonů a už byla také jednou změněna (rozšířena) na základě vývoje událostí a rozšiřování vědomostí. Její změněná verze dávala smysl a byla tedy přijata.
Cítím z toho trochu kritiku něčeho co je dané (což není případem Hnutí), ovšem s tou kritikou by se lidé měli obrátit spíše na "dané" věci v Bibli. Je ale pravda, že nad Biblí se dá diskutovat asi více, než nad myšlenkami prezentovanými Hnutím, jelikož je Bible mnohem více otevřena špatné interpretaci (jak jsme se již v historii mnohokrát přesvědčili), než přesně směrované myšlenky a důkazy v naší Definici.
Potenciál a řešení: zcela chybí zohlednění role morálky, bez které to nebude fungovat. Ani vědci nejsou dokonalí.
a
Chytrých nápadů, jak vyvést z krize alespoň ekonomiku je více, chybí však to nejpodstatnější. Vůle mocných...
Vysvětleno výše.
Michal Mauser
Vykázaný uživatel
Vykázaný uživatel
Uživatelský avatar

Příspěvek od Michal Mauser »

Život s penězi je složitý, tvrdí multimiliardář
http://www.novinky.cz/muzi/372052-zivot ... ardar.html
Martin Mojmír
ETIQ.CZ, z.s.
ETIQ.CZ, z.s.
Uživatelský avatar

Příspěvek od Martin Mojmír »

Teolog Raymond Schwager nalezl v Bibli 600 pasáží kde jsou explicitně líčeny krutosti, 1000 veršů kde Bůh sám koná kruté “tresty”, 100 pasáží kde Bůh explicitně přikazuje Izraelcům zabíjet lidi, a několik příběhů kde Bůh zabíjí iracionálně a bez jakéhokoliv zjevného důvodu. Raymond Schwanger říká, že krutost je jednoduše nejčastěji popisovaná aktivita ve Starém Zákoně. Mnohé z těchto aktivit lze s klidným svědomím označit za genocidní. (http://www.religioustolerance.org/god_cana.htm)
Bible: kniha plná genocid a krutostí, článek na Czech Free Press
http://www.czechfreepress.cz/spirituali ... tosti.html


Napíši trochu ze svých posledních zkušeností.

Před půl rokem jsme s přítelkyní šli kolem kostela v pražských Stodůlkách, kam byly otevřeny dveře. Vešli jsme a započali sledovat probíhající křest miminka a slova faráře. Jakmile po pěti minutách výkladu řekl, že Bůh praví, že budeme poslouchat, nebo shoříme v pekle, se slovy Hallowed are the Ori jsme kostel opustili. Mnozí by mohli Bibli nazývat spíše knihou smrti, poněvadž jestli toto má spojovat lidi a interpretovat víru, pak se raději nevyjadřovat.

Dále před několika měsíci jsme navštívili pana faráře za účelem získání svolení ke sňatku na Vysočině. Vyžadoval a trval na tom, abychom navštěvovali týden co týden sezení s přednáškami. Že jinak nic nebude. No nakonec papír podepsal i bez toho, ale ty řeči, co pronášel, bych nikomu nepřál. Nic z toho, co tvrdil, nedokázal racionálně odargumentovat.

Já tedy nevím, ale to, co jsem zažil, podle mě nemá se skutečným náboženstvím a vírou nic společného.
Jsem odpovědný za to, co řeknu a učiním; nemohu být ale už odpovědný za to, jak to kdo pochopí. Proto nejprve přemýšlejte, než zareagujete.
proud
Řadový diskutér
Řadový diskutér

Příspěvek od proud »

"Zaujal nás termín "společný základ". Bible by mohla být ideovým "společným základem", ale musela by být studována a akceptována. Např. by musel být rozlišován rozdíl mezi náboženstvím jako institucí a vírou, či rozdíl mezi církevním učením a Biblí."......... Mozna by stalo za to ujasnit si co to vubec je bible a co to jsou cirkve,aby se mohlo dal! Takovej vztah GP(globalni parazit)-bible,urcite stoji za povsimnuti.Pro me bible a nabozenstvi je nejlip udelanym podvodem na lidstvo vubec,kterej zaridil parazitum "budoucnost" a zacal vytvaret ze spolecnosti stada!
proud, Teprve az pokacite posledni strom , az otravite posledni reku,
az ulovite posledni rybu , teprve tehdy prijdete na to,
ze penize se nedaji jist...poselstvi
Zamčeno

Zpět na „Hnutí Zeitgeist v České republice a ve světě“